Generalforsamling

OBS: Tilmelding nederst på siden

VSOD afholder generalforsamling den 9. april 2019 kl. 15.00-16.30 på Børsen, Slotsholmsgade, 1217 København K med følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning
 3. Beretning fra GODA om det forløbne år 
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år til godkendelse og meddelelse af décharge til bestyrelsen
 5. Behandling af indkomne forslag 
 6. Valg af bestyrelse 
 7. Valg af revisor 
 8. Eventuelt

§ 8 Generalforsamling afholdes, indvarsling og repræsentation

Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden den 1. juni og indkaldes skriftligt pr. e-mail med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden, regnskab samt forslag fra bestyrelsen.

Forslag fra medlemmer til behandling under pkt. 5 skal med angivelse af motivation for forslaget være indsendt til bestyrelsen senest tre uger fra udsendelse af dagsorden.

Såfremt forslag til vedtægtsændringer skal behandles på generalforsamlingen, skal dette og forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen.

Det er medlemmets pligt at give møde på generalforsamlingen, idet et medlem dog ved skriftlig fuldmagt kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

Bestyrelsen kan invitere andre end de direkte mødeberettigede til at overvære generalforsamlingen uden stemme- og taleret.

Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen udpeget dirigent, der afgør alle spørgsmål vedrørende sagernes behandling og stemmeafgivningen.

Bestyrelsen indstiller Jørgen Guldager som dirigent og Michael Lauemøller, Ludv. Bjørns Vinhandel, som revisor.

Regnskab for 2018 og budget for 2019 fremsendes til medlemmerne senest tre uger før afholdelse af generalforsamlingen - og kan downloades i denne indkaldelse her:


Valg til bestyrelsen

Bestyrelsen består i dag af:

 • Michael Holm, Diageo Denmark (formand). Ønsker ikke genvalg.
 • Nicolai Larsen, Nicvin (næstformand). På genvalg i 2020.
 • Ole Paustian, Taster Wine. Ønsker genvalg.
 • Peter Karberg, Hans Just Group. Ønsker genvalg.
 • Lars Kragelund, Arcus Denmark. På genvalg i 2020.
 • Carsten Suhrke, Pernod Ricard Denmark. Ønsker genvalg.
 • Roberto Lolli, Adriat Vinimport. På genvalg 2020.
 • Kim Møller-Elshøj, Nyborg Destilleri. På genvalg 2020.
I skrivende stund har sekretariatet ingen kendskab til, om andre medlemmer ønsker at opstille til bestyrelsen.

§ 11 Afstemningsregler m.v.
De på generalforsamlingen behandlede sager afgøres, hvor intet andet særskilt måtte være foreskrevet, ved simpel stemmeflerhed. Afstemningen skal ske skriftligt, såfremt dirigenten bestemmer det, eller krav herom fremsættes af mindst fem medlemmer. 
 
De i § 8 nævnte rettigheder kan udøves ved skriftlig fuldmagt til et andet medlem. Ingen kan ifølge fuldmagt repræsentere mere end to medlemmer. 
 
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, når halvdelen af stemmerne er repræsenteret.

Medlemmerne tildeles et antal stemmer afhængig af erlagt kontingent med følgende fordeling per 1. januar 2016:

Kontingent, kr. Stemmetal
<20.000 1
20.000-51.999 2
52.000-99.999 3
>100.000 4

Beløbsgrænserne ændres i overensstemmelse med den årlige pristalsregulering jf. § 7.
 
Et medlem, der er i restance over for foreningen, kan ikke udøve stemmeret, hverken personligt, ved fuldmagt eller gennem fuldmagt. 

Foreningens vedtægter kan læses her

Tilmelding