Formandens beretning 2021

Vigtigt med et stærkt VSOD

Med en stigende forbrugerinteresse for vin og spiritus i Danmark og samtidig en voksende trend henimod sundhed og ansvarlighed, følger også tiltagende kritisk fokus på vores branches sundhedsmæssige aspekter. Det øger risikoen for dårlig medieomtale, højere afgifter og mere restriktiv politisk regulering. Desuden er der nu også en gigantisk offentlig Corona regning, som skal betales, og dette øger utvivlsomt risikoen for højere punktafgifter i vores branche. For at imødegå alt dette er et forenet branchefællesskab afgørende, så derfor har vi behov for et stærkt VSOD.

I løbet af 2019 gik vi fra at være 23 til at blive 51 medlemmer i VSOD. Det var en fantastisk udvidelse af vores organisation med primært en række mikrodestillerier. På trods af den hårde medfart Corona har givet store dele af vores branche, kan vi med glæde konstatere, at vi med en enkelt undtagelse i 2020 har fastholdt antallet af medlemmer. Og umiddelbart efter generalfor-samlingen går vi i gang med en ny hvervekampagne med det specifikke formål at tiltrække nye medlemmer blandt danske vin virksomheder. Et flot brochuremateriale med masser af gode argumenter for medlemskab er allerede klar til at blive udsendt.  

Corona krisen

Covid-19 pandemien har være en barsk omgang for de fleste af os. Mange har tabt betydelig omsætning, og hjælpepakkerne har haft lange behandlingstider og ikke altid været tilstrækkelige.

Vores kunder specielt i bar- og restaurationssektoren har ligget underdrejet i månedsvis over flere omgange siden marts sidste år, og det har kostet mange af os omsætning og indtjening. Men vores branche er blot én blandt mange, som er blevet ramt. Så i forsøget på at påvirke politikerne og embedsværket til at give større, hurtige og mere fleksibel hjælp, valgte vi i VSOD at gå sammen med en række andre organisationer bl.a. Horesta, DRC, SMV og Dansk Erhverv i en fælles kommunikation gennem kronikker, SoMe og andre medier og direkte til politikere. Medierne har haft størst interesse i at høre om og fra de direkte påvirkede og tvangslukkede virksomheder, så vi vurderede, at dette samarbejde giver den stærkeste stemme og den største chance for at blive hørt.

Særligt gennem Dansk Erhverv med direktør Brian Mikkelsen i spidsen synes vi, at vores branches sag er lykkedes at få en del omtale, om end resultaterne desværre ikke helt har stået mål med indsatsen. Jeg synes, at oplevelsesindustrien, On Trade branchen og alle dens underleverandører - os selv inkluderet - er blevet for hårdt nedprioriteret særligt i genåbningsplanerne.

Som en mindre men symbolsk hjælp til vores medlemmer, besluttede vi at give 25% rabat på medlemskabet i 2020. Dette alene har næppe holdt hånden økonomisk under nogen, men vi synes, at det var et vigtigt signal og en kærkommen håndsrækning til jer alle i en svær og uforudsigelig tid. Lad os håbe, at foråret nu varsler bedre tider for vores branche.

Afgifter

Begrænsning af punktafgifter er og bliver et af VSOD’s vigtigste formålspunkter. Vores ambition er afgiftsreduktioner, men når men ser på vin- og spiritusafgifterne og den stramme monopolstyring af markederne i vores skandinaviske nabolande, skal vi nok være tilfredse, hvis vi blot kan undgå stigninger. På trods af en kæmpe Corona regning som skal finansieres på ét eller andet tidspunkt, slap vi lidt overraskende for afgiftsstigninger i 2021 finansloven.

Vi er jævnligt i dialog med politikere via forskellige indgangsvinkler, og vi forsømmer aldrig muligheden for at argumentere imod afgiftsstigninger. Historikken har vist, at afgiftsstigninger ikke har nogen nævneværdig direkte effekt på alkoholforbruget, men at det blot risikere at flytte endnu mere salg ned til grænsehandlen, og dermed helt uden punktafgiftsprovenu til staten. Og hvis politikerne alligevel insisterer på afgiftsstigninger, så er det vores anbefaling, at man i det mindste kan starte med at harmonisere afgifterne mellem alkoholtyper, hvor øl og cider fortsat er tilgodeset i forhold i fh.t. vin og spiritus.

Det vil overraske mig meget, hvis alkoholafgiftsstigningerne ikke kommer på bordet til efterårets finanslovsforhandlinger for 2022, og vi vil igen gøre hvad vi kan for at møde de relevante politikere og tale vores sag.

Ansvarlighed i branchen

Ansvarlighed er et andet vigtigt formålspunkt for os i VSOD. Den offentlige alkoholdebat er blevet væsentligt skarpere de senere år, selvom det samlede alkoholforbrug i Danmark er faldet markant over de seneste 15 år. Men de unges alkoholforbrug er fortsat det højeste i Europa, og i 2020 viste en ny Europæisk rapport desværre endda en stigning i de helt unges (under 18 år) alkoholforbrug efter mange år med fald. Det bør vi tage et medansvar for og arbejde aktivt for at forandre.

VSOD har i mange år været fortaler for en ensartet salgsaldersgrænse på 18 år for alle alkoholprodukter, uanset alkoholtype, samt ens regler i alle salgskanaler. Dette er et ansvarligt politisk ønske, som vi brugte meget tid på i 2020. Sammen med Alkohol & Samfund og Danske Regioner initierede vi et samarbejde mellem 23 organisationer under navnet ”Drukfri Ungdom”, med formålet at påvirke samfundsdebatten og politikerne til at forbyde salg i detailhandlen af alkoholprodukter under 16.5% til 16-17 årige, hvilket i dag er lovligt.

Vi har haft dialog med en del politiske ordførere, og vi var i sensommeren også til møde med Sundhedsministeren, som ikke er afvisende overfor vores argumenter. Der synes at være mere og mere politisk opbakning bag idéen, men siden december har sagen ligget lidt stille totalt overskygget af Covid-19 situationen. Det er vores håb, at et sådan købsforbud bliver en del af den ”Forebyggelsespakke”, som er varslet at komme senere på foråret. Vi vil forsøge at få indflydelse i debatten op til. En ren 18-års købsgrænse vil beskytte de unge langt bedre end afgiftsstigninger, som så forhåbentlig ikke tages op af den sundhedspolitiske værktøjskasse.

Som en del af vores arbejde med ansvarlighed og egen regulering har VSOD som bekendt også en fast repræsentation i Alkoholreklamenævnet, som sikrer, at branchen selv tager stilling til klager over reklamer, hvori der opfordres til usundt indtag af alkohol. I 2020 færdiggjorde Nævnet en revidering af ’Retningslinjer for markedsføring af alkoholholdige drikkevarer’.

Øvrige sager

I 2020 fik vi udarbejdet den såkaldte Branchekode, som gerne skal gøre noget af det administrative arbejde nemmere for nyetablerede virksomheder. Tak til underudvalget i bestyrelsen, som lagde en del arbejde heri.

VSOD underskrev også EU’s ”Memorandum of Understanding” som opfordrer alle vores medlemmer til at implementere EU's forordning om tydelig produktangivelse af kalorie- og energiindhold m.v. Det er ikke en lovmæssig forpligtelse for vores medlemmer, men en klar opfordring til at implementere dette, da vi ser det som en god forbrugeroplysning og god markedsføringsskik. Vores sekretariat hjælper gerne med rådgivning herom.

VSOD’s økonomi 2020

2020 gav et underskud på -245.000 kr. drevet at beslutningen om yde alle medlemmer en 25% sær-rabat på kontingentet i et svært Corona år. Beslutningen blev taget sidste forår af en enig bestyrelse, og underskuddet absorberes i vores egenkapital på lidt over 2 mio. kr. 

Bestyrelsen besluttede i efteråret 2019 at investere halvdelen af organisationens egenkapital i obligationer, m.h.p. at modvirke den negative rentetilskrivning som er blevet implementeret i vores bank Nordea og mange andre banker. Vi er ikke en investeringsforening men ønsker blot at undgå negativ forrentning af vores likvide midler, så investeringen blev foretaget med lavest mulige risikoprofil gennem en Nordea Obligationsfond. Investeringen gav i 2020 et lille netto overskud (3.000, -), hvilket var bedre end den negative rente (ca. 6.000, -), som det kostede at have den anden halvdel af egenkapitalen stående kontant.

2021 fremblik

2021 har allerede vist sig at blive endnu et år påvirket af Covid-19, men i takt med udrulningen af vaccinationsprogrammet, har vi forhåbentlig inden alt for længe lagt de værste trængsler bag os. Vi fortsætter vores dialog og kommunikationssamarbejde med Horesta, SMV, Dansk Erhverv, m.fl. med henblik på at påvirke henimod en hurtigere og mere fleksibel genåbning af vores kunders salgskanaler.

Arbejdet med salgsaldersgrænsen forbliver også højt på agendaen, med ambitionen om at det munder ud i en lovgivningsændring. Endelig vil vi i sensommeren holde et særligt øje med den politiske afgiftsdebat forud for finanslovsforhandlingerne, og byde ind med vores argumenter i det omfang vi får mulighederne for at blive hørt.

Tak til bestyrelsen for det virtuelle samarbejde gennem året, og tak til vores sekretariat v/ Nikolai Klausen og Janne Andersen, som altid leverer en professionel og engageret indsats for vores forening.

 

Carsten Suhrke, Formand