EU’s spiritusforordning

Den 22. januar 2019 blev EU-medlemslandene og EU-Parlamentet enige om teksten i den europæiske spiritusforordning, som nu er oversat til dansk.

Forordningen på dansk, kan hentes her i sin fulde længde

Her i Danmark bliver det Fødevarestyrelsen, der skal stå for fortolkning af spiritusforordningen, og hvorledes den skal efterleves. Fødevarestyrelsen har bl.a. disse kommentarer:

Ifølge overgangsforanstaltningerne i artikel 50 i den nye spiritusforordningen, forordning (EU) 2019/787, kan der produceres spiritus i overensstemmelse med kravene i forordning (EF) nr. 110/2008 og som ikke opfylder kravene i nærværende forordning frem til den 25. maj 2021, samt at denne spiritus efter den 25. maj 2021 kan omsættes, indtil lagrene er opbrugt.

Omkring de ”nye” regler om grænseværdier for sødning af spiritus i kategorierne 1-14 i bilag II til forordningen, jf. forordningens artikel 7, stk. 2, e:

  1. e) den må ikke være sødet, bortset fra for at afrunde produktets endelige smag; det maksimale indhold af produkt til sødning udtrykt i invertsukker må ikke overstige de tærskler, der er fastsat for hver kategori i bilag I.

Det er vigtigt at understrege, at der som sådan ikke er tale om nye regler med hensyn til tilsætning af sukker til spiritus i nævnte kategorier. Der er blot blevet fastsat et maksimalt niveau i forhold til nedenstående krav i den ”gamle” forordnings artikel 5, stk. 1:

  1. Med forbehold af de særlige regler, der er fastsat for kategorierne 1-14 i bilag II, gælder følgende for den heri definerede spiritus:
  2. e) Den må kun være sødet for at afrunde produktets endelige smag i overensstemmelse med bilag I, punkt 3. Det maksimale niveau for de produkter, der anvendes til afrunding, og som er anført i bilag I, punkt 3, litra a)-f), fastlægges efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 25, stk. 3. Der tages hensyn til medlemsstaternes specifikke lovgivning på området.,

og, som det fremgår, var en fastsættelse af det maksimale niveau forudsat i denne forordning.

Der er sket en væsentlig ændring i forbindelse med rom. Der er nu indført en maksimumgrænse på 20g sukker pr. liter. Det bevirker at importerede rom med mere end 20g sukker pr. liter, ikke længere må kaldes rom, men bare spiritus.

I forordningen (EU) 2019/787 står der:

BILAG I

SPIRITUSKATEGORIER

  1. Rom
  2. a) Rom er en spiritus, der udelukkende er fremstillet ved destillation af det produkt, der fremkommer ved alkoholgæring af melasse eller sirup, der stammer fra fremstilling af rørsukker, eller af saft af sukkerrør, og som er destilleret til under 96 % vol., således at destillatet i mærkbar grad har de organoleptiske karakteristika for rom.
  3. b) Rom har et minimumsalkoholindhold udtrykt i volumen på 37,5 %.
  4. c) Der må ikke ske tilsætning af alkohol, hverken fortyndet eller ufortyndet.
  5. d) Rom må ikke være aromatiseret.
  6. e) Rom må kun indeholde karamel, der er tilsat for at tilpasse farven.
  7. f) Rom må være sødet for at afrunde den endelige smag. Det endelige produkt må dog ikke indeholde mere end 20 gram produkt til sødning pr. liter, udtrykt i invertsukker.