Vækstteam for handel og logistik

Vækstteamet blev stillet den opgave af regeringen at komme med anbefalinger til, hvordan handels- og logistikerhvervet bedst understøttes og fremtidssikres i en stigende digital verden.

VSOD har her udvalgt nogle af de brancherelevante emner og konkrete forslag fra rapporten.

Verified Danish - øget transparens om varers oprindelse og håndtering
Der skal udvikles en digital infrastruktur, som virksomheder frivilligt kan anvende som dokumentationsordning, der øger transparensen om varers oprindelse og håndtering, som danske handels-og logistikvirksomheder kan anvende til både markedsførings-, eksport- og kontrolformål.

Konkret kan regeringen:

 • Igangsætte et offentligt-privat partnerskab om udvikling af en dokumentationsordning, som eksempelvis via blockchain skal øge transparensen om varers oprindelse og håndtering. Med henblik på eksport foreslår vækstteamet navnet 'Verified Danish' til projektet.
 • Gøre myndigheders kontroller mere digitale med øget sporbarhed, i forbindelse med at ordningen udvikles.

Gør det nemt at komme i gang - og fortsætte - med digital omstilling og eksport
Det skal være nemmere for handels- og logistikvirksomheder at finde relevant information samt eksisterende og nye offentlige tilbud, der kan understøtte digital omstilling og eksport.

Konkret kan regeringen:

 • Sørge for, at relevante tilbud og information er let tilgængelig for virksomhederne ved at stille dem til rådighed digitalt og optimere dem, så alt indhold indekseres og vises på første side af søgeresultaterne i søgninger på de største søgemaskiner.
 • Skabe et behov hos virksomhederne ved at reklamere aktivt og målrettet for relevante indsatser og tilbud på de virksomhedsrettede medier, eksempelvis LinkedIn.
 • Arbejde i EU for, at hvert EU-land skal etablere én samlet indgang for udenlandske virksomheder til information om regler, processer og relevante myndigheder.

Bedre produktsikkerhed online
Kontrollen med produktsikkerhed på produkter købt i udenlandske netbutikker skal styrkes og være mere proaktiv, og myndighederne skal have bedre muligheder for at håndhæve lovgivningen selvom netbutikken ikke er hjemmehørende i Danmark.

Konkret kan regeringen:

 • Styrke og udvikle markedsovervågningsindsatsen ved, at der oprettes et nationalt, tværgående samarbejde om online markedsovervågning. Der skal opbygges en samlet markedsovervågningsdatabase, der kan benyttes til risikobaseret udvælgelse af netbutikker til kontrol. Der skal til det formål igangsættes et testforløb med machine learning og AI-teknologi - for eksempel kombinationen af billed- og tekstgenkendelse, der kan identificere netbutikker, som markedsfører produkter, der ikke lever op til reglerne, mod danske forbrugere.
 • Tillade, at kontrolmyndighederne ikke tilkendegiver sig selv, når de udtager produkter til test online, så netbutikker ikke bevidst kan undgå at sende usikre produkter til myndighederne. Der skal ligeledes arbejdes i EU for, at markedsovervågningsmyndigheder får beføjelse til administrativt at lukke hjemmesider, hvis produkter gentagne gange påvises at udgøre en alvorlig fare for brugeren.
 • Arbejde i EU for at indføre fælleseuropæiske produktsikkerhedstests, så ressourcerne bruges mest effektivt og håndhævelsen er ens på tværs af EU. Derudover skal regeringen arbejde for et bedre EU-samarbejde på produktsikkerhedsområdet med tredjelande, særligt Kina, så pakker eksempelvis kan spores tilbage til oprindelsesvirksomheden.

Mere lige konkurrence ved tysk pant i grænsehandlen
Produkter i den tyske grænsehandel skal være omfattet af de almindelige tyske pantregler.

Konkret kan regeringen:

 • Fortsat lægge pres på Tyskland for at indføre pant på produkter i grænsehandlen.

Mere agile og tidssvarende handels- og logistikuddannelser
Handels- og logistikuddannelserne skal tilrettelægges mere agilt, så medarbejdernes kompetencer hurtigere kan tilpasses virksomhedernes behov.

Konkret kan regeringen:

 • Gå i dialog med uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedets parter om at indføre mere agile uddannelsesforløb med mulighed for fleksibel certificering og med større fokus på test af kompetencer og færre proceskrav. I samme ombæring skal det undersøges, om længden af visse uddannelser med fordel kan forkortes.
 • Nedbryde silotænkning i handels- og logistikuddannelserne og sikre større fokus på generiske kompetencer i starten af forløbet for de uddannelser, der ikke er egnede til, at længden forkortes. Samtidig skal regeringen arbejde for, at der skabes mere sammenhængende overgange mellem de forskellige uddannelsesniveauer, så videreuddannelse gøres lettere.
 • Understøtte, at udbuddet af ordinær uddannelse og efteruddannelse matcher handels- og logistikvirksomhedernes behov gennem blandt andet løbende dialog om uddannelses- og kompetencebehov mellem de videregående uddannelsesinstitutioner og relevante virksomheder.
 • Tilbyde flere og lettere tilgængelige IT-kurser målrettet professionelle med logistik- og handelskompetencer, eksempelvis i regi af programmet SMV:Digital.

Bedre vejledning til EU-lovgivning på tværs af offentlige myndigheder
Der skal mere hjælp og vejledning til, hvordan handels- og logistikvirksomhederne skal håndtere ny EU-lovgivning som geoblockingforordningen og den nye databeskyttelsesforordning.

Konkret kan regeringen:

 • Udbrede eksisterende vejledningstilbud i større omfang via partnerskaber med kommunale erhvervshuse, brancheorganisationerne eller andre aktører.
 • Udarbejde yderligere vejledning for at forventningsafstemme, hvad der efter geoblockingforordningen vil være henholdsvis forbrugernes og virksomhedernes rettigheder og forpligtigelser.

Sikre, at fremtidig EU-lovgivning understøtter den grænseoverskridende e-handel, eksempelvis gennem større harmonisering af forbrugerlovgivningen, øget brug af standarder i varelovgivningen eller gennem løsninger, der letter virksomheders logistikudfordringer i forbindelse med e-handel.

Læs hele rapporten