Generalforsamling 2020

Herunder program for ordinær generalforsamling i VSOD, som finder sted: 

Mandag den 11. maj kl. 14.00-16.00, 
hos Dansk Erhverv, Børsen, 1217 København K

 1. Valg af dirigent
  Bestyrelsen indstiller sekretariatschef, Nikolai Klausen som dirigent

 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning

 3. Beretning fra GODA om det forløbende år
  Bestyrelsen henstiller til at dette punkt udelades, da GODA udvalget blev nedlagt i 2019

 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år til godkendelse og meddelelse af décharge til bestyrelsen

 5. Behandling af indkomne forslag
  Bestyrelsen foreslår en revidering af vedtægterne med det formål at få dem nutidig i sproget og tilpasset foreningens virke. Af særlige ændringer i vedtægterne kan nævnes:

  §7 Medlemskontingent: Her ændres udgangspunktet, index 100, fra år 2016 til år 2020.
  §11 Afstemningsregler m.v.: Her ændres i henhold til år 2020 kontingentsatser. Ingen ændringer i stemmetal.
  §15 Underudvalg: Her ændres fra GODA underudvalg, til underudvalg generelt.
  §18 Vinkontrol: Ændres til Vin- og Spirituskontrol.

  Nye vedtægter findes her

 6. Valg af bestyrelse
  Følgende er på genvalg og ønsker at genopstille: 
  Nicolai Larsen, Nicvin
  Lars Kragelund, Arcus Denmark
  Roberto Lolli, Adriat Vinimport
  Kim Møller Elshøj, Nyborg Distilleri

 7. Valg af revisor
  Bestyrelsen indstiller Michael Lauemøller, Ludv. Bjørns Vinhandel.

 8. Eventuelt

 
Ønsker du at opstille til bestyrelsen eller har du forslag til behandling under dagsordenens pkt. 5, bedes du senest torsdag d. 24. april meddele dette til sekretariatschef Nikolai Klausen på nkl@danskerhverv.dk. Til orientering vil regnskabet blive udsendt i løbet af uge 14.

Har din virksomhed ikke mulighed for at deltage, kan der gives fuldmagt til et andet medlem af foreningen. Fuldmagten kan downloades her eller udfyldes nedenfor.

Tilmelding til generalforsamlingen bedes ske hurtigst muligt og senest d. 24. april 2020 herunder:

 

Tilmelding