Indkaldelse til generalforsamling i VSOD den 6/4 2022

VSOD afholder generalforsamling onsdag den 6. april 2022 kl. 10.00-11.30 på Børsen i København - og du er inviteret!

Den ordinære generalforsamling skal afholdes inden den 1. maj og indkaldes skriftligt med mindst to ugers varsel med angivelse af dagsorden. Indkaldelse kan ske ved brev eller pr. e-mail til hvert medlem indeholdende dagsorden, regnskab samt forslag fra bestyrelsen.

Forslag fra medlemmer til behandling under dagsordenens pkt. 4 skal, med angivelse af motivation for forslaget, være indsendt til bestyrelsen senest 14 dage inden afholdelse af generalforsamlingen.

Medlemmer 
opfordres til fremmøde på generalforsamlingen, idet et medlem dog ved skriftlig fuldmagt kan lade sig repræsentere ved et andet medlem.

På den ordinære generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed, er den vedtægtsbestemte dagsorden følgende: 
  1. Valg af dirigent 
  2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget for det kommende år til godkendelse 
  4. Behandling af indkomne forslag  
  5. Valg af bestyrelse  
  6. Valg af revisor  
  7. Eventuelt
Regnskabet fremsendes straks det er godkendt af revisor, sammen med budget for 2021. Ved samme lejlighed fremsendes forslag fra bestyrelsen. Forslag til punkt 4 bedes fremsendes til sekretariatet.

Giv venligst din tilbagemelding pr. mail (ved at skrive til mlv@danskerhverv.dk) senest den 3. april 2022 af hensyn til bestilling af forplejning. Adressen er Slotsholmsgade 1, 1217 København K.
 
Vi håber, at du har lyst og mulighed for at deltage på dagen - og møde kolleger og drøfte branchens fremtidige udfordringer. 


De bedste hilsner,
Bestyrelsen