VI 1-dokumenter: Til vinimportører og speditører

Fødevarestyrelsen er anmodet om en udmelding om etablering af en tilsvarende ordningen som i 2020, hvor sendinger af vin under visse betingelser kunne importeres uden forelæggelse af et originalt, stemplet og underskrevet, VI 1-dokument i forbindelse med toldbehandlingen. Der var tale om situationer, hvor de kompetente myndigheder i eksportlandet ikke kunne udstede de originale VI 1-dokumenter på grund af restriktioner som følge af Covid-19 pandemien.

Anmodningen vedrører import af vin fra Sydafrika, idet de sydafrikanske myndigheder har udsendt en meddelelse om, at man fra den 26. marts 2021 kun vil være i stand til at udstede elektroniske kopier af VI 1-dokumenter, på grund af Covid 19-situationn i landet.

Fødevarestyrelsen meddeler hermed, at det ikke er muligt at etablere en tilsvarende ordning som i 2020 om import af vin fra tredjelande uden det originale VI-1-dokument under COVID-19-pandemien.

Ordningen i 2020 indebar, at vin, hvor aftale om køb er indgået senest 16. juni 2020, under en særlig procedure kunne indføres, selvom det originale VI 1-dokument og evt. det original VI 2-uddrag ikke forelå, jf. artikel 20-23 i forordning (EU) 2018/273. 

Denne ordning blev indført i en forventning om, at der ville blive etableret en midlertidig EU-ordning om import til EU uden det originale VI-1-dokument. En sådan fælles EU-ordning blev imidlertid ikke etableret, og som følge der af blev den danske ordning begrænset til ”vin, hvor aftale om køb er indgået senest 16. juni 2020”, svarende til det tidspunkt, hvor det blev klart for Fødevarestyrelsen, at der ikke vil blive etableret en EU-ordning.

En fælles EU-ordning er udelukket, og Fødevarestyrelsen kan på denne baggrund ikke etablere en ny ordningen svarende til ordningen i 2020, da det vil være klart i strid med EU-reglerne på området.

Det bemærkes, at der i EU-reglerne er en mulighed for import af vin på baggrund af et elektronisk dokument, hvilket imidlertid forudsætter, at det pågældende tredjelande har indført et kontrolsystem, som er accepteret af EU som værende ækvivalent med hensyn til sikkerhed som de gældende regler. Se evt. artikel 27 i forordning (EU) 2018/273

Det synes imidlertid ikke, at der indtil nu er tredjelande, der har anmodet om at kunne udnytte denne mulighed. Fødevarestyrelsen foreslår branchen, at man opfordrer eksportører i relevante tredjelande om at arbejde på at få etableret en ordning, som er beskrevet i nævnte artikel 27.

Kilde: Fødevarestyrelsen