Ny grænsehandelsrapport

 

Rapporten er udarbejdet af Boston Consulting Group, på vegne af Fonden af 1.oktober 1959, som er stiftet af FDB/Coop og De Samvirkende Købmænd. Fonden har bl.a. til formål at udarbejde og udgive principmateriale til almen udnyttelse med sigte på en effektiv og rationel varedistribution.

DANSKERNES GRÆNSEHANDEL kan nu estimeres på baggrund af en unik mulighed med en lukket tysk grænse i foråret 2020 som følge af Covid-19 – et såkaldt naturligt eksperiment. Analyserne i indeværende rapport tager udgangspunkt i omsætningsdata fra dagligvarehandlen. Dette giver for første gang en forbrugsbaseret opgørelse af danskernes grænsehandel i modsætning til tidligere grænsehandelsanalyser, som i overvejende grad har været baseret på spørgeskemaundersøgelser behæftet med en væsentlig grad af usikkerhed.

Formålet med analysen er at bidrage med en analytisk funderet redegørelse af danskernes grænsehandel – og altså ikke at bidrage med konkrete policy-anbefalinger i forhold til, hvordan grænsehandlen kan hjemtages. Det lader vi erhvervslivets organisationer og politiske partier om.

Analysen estimerer danskernes fysiske grænsehandel med dagligvarer, hvilket betyder, at analysen dels ikke estimerer grænsehandel med ikke-dagligvarer (såsom tøj, elektronik og hårde hvidevarer) og dels ikke analyserer e-grænsehandel.

Undersøgelsen viser, at hjemtaget grænsehandel vil have fire store positive effekter for det danske samfund. For det første vil hjemtaget grænsehandel øge den årlige omsætning i dagligvarehandlen med mindst 5,5 mia. kr., hvilket svarer til ca. 4,2% af dagligvarehandlens samlede omsætning i 2019. For det andet vil den øgede omsætning skabe mindst 4.800 fuldtids- og deltidsjobs i Danmark, hvilket svarer til ca. 4,5% af antallet af jobs i dagligvarebutikkerne. For det tredje vil stat og kommuner få en merindtægt på mindst 2,0 mia. kr. i skatter og afgifter hvert år. Endeligt vil hjemtaget grænsehandel sikre, at der årligt ville blive genanvendt omkring 400 mio. flere aluminiumsdåser, fordi der ville være færre tyske dåser uden pant.

Estimatet på 5,5 mia. kr. er behæftet med en grad af usikkerhed, eftersom en grundlæggende metodisk antagelse er, at danskernes dagligvareforbrug har ændret sig nogenlunde ens på tværs af regioner som følge af Covid-19 restriktionerne. Selvom alle regioner var underlagt ens restriktioner i marts til maj måned (uge 12-24), kan man i nogen tilfælde forestille sig forskellig adfærd fra region til region. For eksempel har reduktionen i turisme påvirket forbruget på tværs af regioner forskelligt.

Estimatet på 5,5 mia. kr. er samtidig, efter BCGs bedste vurdering, konservativt. Det skyldes, at vi i løbet af analysearbejdet er blevet opmærksomme på otte entydige årsager til, at metoden undervurderer grænsehandlens omfang. Det gælder fx aflyste arrangementer såsom bryllupper og konfirmationer som følge af forsamlingsforbuddet i Danmark og lagerbeholdninger af grænsehandelsvarer. Modsat har indeværende analyse påvist enkelte ikke-entydige årsager, som medfører, at estimatet på de 5,5 mia. kr. er overvurderet. Et eksempel er, at forbruget af dagligvarer er steget mere i Region Hovedstaden end i andre regioner som følge af lukkede restauranter og barer. Samlet set er det BCGs vurdering, at der er en overvægt af faktorer, som medfører, at estimatet er undervurderet, hvilket ligger i tråd med andre empiriske rapporter på området.

Udover danskernes grænsehandel med dagligvarer grænsehandles der også andre varer såsom tøj, elektronik, hårde hvidevarer mv. Grænsehandlen med andre varer end dagligvarer analyseres ikke i denne rapport, men er tidligere estimeret af Skatteministeriet til at udgøre cirka 3,2 mia. kr. Skatteministeriet forventer desuden en væsentlig øget grænsehandel med cigaretter som følge af højere cigaretafgifter på ca. 690 mio. stk. svarende til ca. 1,7 mia. kr. i 2022, hvis nuværende rammevilkår fortsætter uændret.

Hent hele rapporten her