Revision af procedure: Vedr. import af vin fra visse lande afskibet senest 16. juni 2020

Procedure ved import af vin gældende for vin, hvor aftale om køb er indgået (tidligere: afskibet) senest 16. juni 2020. Denne procedure sker som følge af Covid-19 pandemien, der medfører ustabile forhold i nogle tredjelande.

Denne ordning betyder, at vin, hvor aftale om køb er indgået senest der er afskibet før 16. juni 2020, kan indføres, selvom det originale VI 1-dokument og evt. det original VI 2-uddrag ikke foreligger, jf. artikel 20-23 i forordning (EU) 2018/273. Vin kan importeres på baggrund af en elektronisk kopi af det originale VI-1 dokument og evt. en kopi af det originale VI 2-uddrag.

Vin Sydafrika kan importeres på baggrund af et elektronisk dokument, der er forsynet med en QR-kode, der gør det muligt at verificere sendingen.

I begge tilfælde er det en forudsætning af, at importøren erklærer at ville forevise det originale dokument (dokumenter), så hurtigt det er teknisk muligt.

Denne ordning er baseret på artikel 4 i forordning (EU) 2020/466[1].

Proceduren ved import af vin på disse midlertidige omstændigheder er:

 1. Importøren fremsender den elektroniske kopi af originale VI 1-dokument, og evt. originale VI 2-uddrag til Fødevarestyrelsen på mail.
 2. Mailens sendes til 29@fvst.dk, hvor der i emnefeltet anføres: ”Import af vin” efterfulgt af løbenummeret, som den udstedende myndighed i afsenderlandet har angivet på dokumentet/dokumenterne.
 3. I mailen tilkendegiver importøren
  1. at det originale dokument/dokumenter vil blive afsendt fra eksportlandet, og, hvis det er muligt, det forventede modtage tidspunkt anføres,
  2. at Fødevarestyrelsen orienteres, så snart det originale dokument er modtaget,

Endvidere angives toldstedet, hvor importen vil finder sted.

 1. Fødevarestyrelsen fremsender en mail, der bekræfter modtagelsen af mailen.
 2. Fødevarestyrelsen fremsender mail til det angivne toldsted med besked om, at den pågældende sending vin kan toldbehandles.
 3. Ved importen forelægger importøren kopien af originale VI 1-dokument, og evt. originale VI 2-uddrag for toldstedet.
 4. Hvis toldstedet har modtaget en mail fra Fødevarestyrelsen vedr. den pågældende sending, gennemføres den almindelige toldbehandling på dette grundlag.
 5. Importøren meddeler, evt. en speditør på importørens vegne, Fødevarestyrelsen på samme mailadresse, når et originaldokument er modtaget. Det originale dokument opbevares sammen med den tilsvarende kopi i 5 år.
 6. Fødevarestyrelsen kvitterer for modtagelsen af oplysningen
 7. Overtrædelser af betingelserne for import af vin under disse midlertidige betingelser straffes med hjemmel i landbrugsstøttelovens § 23, stk. 5.

Importøren må påregne en vis ekspeditionstid, og det anbefales, at den elektroniske kopi af VI1/VI 2-dokumentet eller det elektroniske dokument med QR-kode, fremsendes i god tid, inden toldbehandlingen skal finde sted.

Fødevarestyrelsen gør opmærksom på, at der kan komme ændringer i denne procedure.

[1] Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2020/466 af 30. marts 2020 om midlertidige foranstaltninger til begrænsning af risici for menneskers, dyrs og planters sundhed og dyrevelfærden i forbindelse med visse alvorlige forstyrrelser i medlemsstaternes kontrolsystemer som følge af coronavirussygdommen (covid-19).

Kilde: Fødevarestyrelsen